Competition

Kgaisano ya 1Life Funeral Cover

Closed on: 28 Aug 2022

Tsenela kgaisano ya 1Life’s Funeral cover beke eno mo MotswedingFM

1Life Insurance e batla go fetola botshelo jwa gago kgwedi eno. Tsenela kgaisano ya  1Life’s Funeral cover beke eno mo  Motsweding FM  ka go romela molaetsa wa SMS ka  “1Life funeral” le leina la gago go  41704  kgotsa tsenela  online go  motswedingfm.co.za. Fa o letsetswa mo moweng,araba potso e e bonolo ka ga ditshiamelo tsa  1Life’sFuneral cover, fa o ka nepa potso,o nna le tshono ya go tshameka 1Life  dice mme o ikgapele sengwe le sengwe seo e welang mo go sona  e le kheshe....Godimo ga fao! O ka iponna gape le khouto e e sa pateletseng mme wa oketsa phenyo ya gago ka R500 e e netefaditsweng. Tsenela jaanong mme o nne le tshono ya go  ikgapela shere ya gago ya go fitlha go  R6 500 tsatsi lengwe le lengwe eo e ka fetolang botshelo jwa gago le ba lapa  la gago.

1Life Insurance e dira ka moono o le mongweo o bonolo  mme fela o le matla – go fetola matshelo. Ba tlamela ka leano la matlole le ditirelo tse di bonolo tse di kgonagalang tse di diretsweng wena go kgontsha badirisi go ikokoanyetsa matlole le go tlogella bao ba ba ratang boswa.

Ka Life Cover le  Funeral Cover ya go fitlha go R10 million ka ditshiamelo tse di oketsegileng  tsa boleng jwa R16 000, mmogo le kopo ya tuelo e e khwalifayang e e duelwang mo metsotsong e le mennye e le meraro,o ka netefatsa gore wena le ba lapa la gago le na le tshireletso ya  tsa ditshelete e le e tlhokang ka gale.  

Nte  1Life Insurance e go rulaganyetse  Generational Wealth plan ya gago, e e tlamelang ka tshireletso e e go sireletsang le go go tlamela ka kagiso mo moweng gompieno. Re tlamela ka dikuno tsa inshorense tseo di kgotsofatsang ditlhoko tsa ma-Afrika Borwa otlhe. Re tlamela katshireletso ya  Life Insurance, Funeral Cover, Malwetse a akotsi le go golofalela ruri. SMS  ‘1Life Funeral’ go
43874  mme mogakolodi yo o maitemogelo wa  1Life o tla go letsetsa go go rulaganyetsa leano le le go siametseng. Se okaoke – iponne yak gago tshireletso mme o nne le kagiso mo moweng gompieno!
Etela
www.1life.co.za  go bona go le gontsinyana mme o ka bona gape le khouto ya  1Life Funeral.

1Life ke insurer le FSP e e dumeletsweng. Melawana le dipeelo di teng online
.

TSENELA FANO

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*